Compliance

Duurzaamheid en de Raad van Bestuur

Energietransitie. Klimaatakkoord van Parijs. Duurzame inzetbaarheid. Circulaire economie. Stikstofnormen. Hitterecords. Bosbranden. Diversiteit. Overstromingen. Vrouwenquotum. Dit zijn een aantal onderwerpen uit nieuwsberichten van de afgelopen jaren, en ze hebben allemaal met duurzaamheid te maken. Dit thema wordt elk jaar actueler, zowel nationaal als mondiaal, en is een belangrijk onderdeel van Modern Governance.

 

Kleinkinderen

Duurzaamheid. Vandaag de dag kan geen enkele Raad van Bestuur eromheen. Misschien was duurzaamheid een paar jaar geleden voor veel bedrijven nog een verplicht nummer, inmiddels is ook in het bedrijfsleven iedereen ervan overtuigd dat dit thema een hoge plaats op de bestuursagenda verdient. Iedereen wil immers dat de aarde leefbaar blijft voor de generaties van zijn kinderen en kleinkinderen.

Hoe geeft u duurzaamheid in uw bedrijf vorm? Welke aandachtsgebieden van duurzaamheid zijn daar van belang? Welke rol heeft u als Raad van Bestuur? Welke resultaten heeft u het afgelopen jaar behaald? Hoe communiceert u over duurzaamheid, zowel intern als extern? In dit blog bieden we handvatten die u helpen deze vragen te beantwoorden.

 

Speerpunten

Duurzaamheid is een grote kapstok waaraan tal van onderwerpen worden gehangen, van het verminderen van het watergebruik door een efficiëntere productiewijze tot een opleidingsbeleid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. In dit woud van mogelijkheden is het de kunst om de speerpunten te kiezen die voor uw bedrijf van belang zijn, die passen bij uw visie en missie. Daarbij is het raadzaam om rekening te houden met wettelijke verplichtingen, zoals energiezuinig ondernemen, en stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld subsidie voor zonnepanelen.

 

Sociale duurzaamheid

De eerste gedachte bij duurzaamheid is vaak ‘het milieu’, en toch hoort ook aandacht voor de mens erbij. Denk bijvoorbeeld aan uw klanten, medewerkers en andere mensen in de hele productieketen. Als het om uw klanten gaat, kunt u zich afvragen hoe uw producten of diensten bijdragen aan hun welbevinden, bijvoorbeeld door hun gezondheid of veiligheid te verbeteren.

Bij medewerkers spelen hele andere aspecten. Nu de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen tot boven de 67 jaar en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden zijn beperkt, is duurzame inzetbaarheid een actueel thema. Het is wenselijk om voor verschillende functies in uw bedrijf na te gaan of dit werk is vol te houden gedurende het hele werkzame leven, of dat bijscholing of omscholing wenselijk is.

Andere relevante aspecten voor het personeel zijn vitaliteit, diversiteit en inclusiviteit, waarbij inclusiviteit betrekking heeft op gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent banen beschikbaar maken voor mensen met een andere achtergrond of met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale duurzaamheid rijkt verder dan uw eigen bedrijf; u heeft ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die niet in uw eigen bedrijf werkzaam zijn, maar bij uw toeleveranciers. Zo spelen in lagelonenlanden bijvoorbeeld thema’s als kinderarbeid en arbeidsomstandigheden.

 

Milieutechnische duurzaamheid

Zuinig omgaan met grondstoffen, energie en water zijn belangrijke aspecten van milieutechnische duurzaamheid. Bij grondstoffen kunt u denken aan transparantie over de herkomst, aanwezigheid van benodigde certificaten of een manier van opslag waarbij de kwaliteit zoveel mogelijk behouden blijft.

Rond energie spelen kwesties als het verlagen van het energiegebruik door efficiëntere processen of betere isolatie van gebouwen, of de transitie van fossiele brandstoffen naar bronnen als zonne- en windenergie.

Thema’s rond watergebruik zijn vermindering van het drinkwatergebruik, vermindering van de vervuiling, of waterzuivering op eigen terrein. In sommige gevallen is het hergebruik van gezuiverd regen- of proceswater een onderzoek waard.

Zoals u weet raakt duurzaamheid aan alle aspecten van uw bedrijf. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. Om economisch en ecologisch verantwoorde maatregelen te nemen, is het zinvol als de Raad van Bestuur het kader bepaalt.

 

De taken van de Raad van Bestuur

Natuurlijk hoeft u, als lid van de Raad van Bestuur, niet alle werkzaamheden rond duurzaamheid zelf uit te voeren. U kunt veel delegeren. De volgende taken horen wel bij de Raad van Bestuur thuis:

  • Inventariseren: op welke aspecten valt er in uw organisatie wat te verbeteren rond sociale en milieutechnische duurzaamheid? Laat een uitgebreide inventarisatie maken, rekening houdend met uw branche.
  • Keuzes maken: aan welke aspecten gaat uw bedrijf de komende jaren werken? En op basis van welke criteria maakt u deze keuzes? Kiest u voor projecten die zichzelf terugverdienen, zoals efficiënter omgaan en grondstoffen, water en energie? Of investeert u in het ontwikkelen van nieuwe technologieën en processen? Kiest u quick-wins, die snel zichtbaar resultaat opleveren voor medewerkers en klanten?
  • Organiseren: zijn eenmaal keuzes gemaakt, dan wordt het tijd het vervolg te organiseren. Wie gaat wat doen? Is er voldoende tijd en geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten? Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk geregeld?
  • Motiveren, inspireren en stimuleren: hoe gaat de RvB alle medewerkers van hoog tot laag bij de projecten betrekken, zodat iedereen zich betrokken voelt? Welke rol hebben de leden van de Raad van Bestuur voor zichzelf en het (hogere) management in gedachten? Een actieve ondersteuning én een goed voorbeeld van de directie vergroten de slagingskans van elk project, zo is al veelvuldig bewezen.
  • Monitoren: hoe gaat u bijhouden welke activiteiten zijn ondernomen, welke inspanningen zijn gedaan en wat het heeft opgeleverd. Dit is een noodzakelijke stap voor de (jaarlijkse?) evaluatie van duurzaamheidsprojecten.
  • Communiceren: hoe maakt u plannen, activiteiten en resultaten zichtbaar, zowel intern als extern? Gebruikt u intranet, hangen er posters op de afdelingen om uw medewerkers te motiveren? En schrijft u een duurzaamheidsjaarverslag om klanten, aandeelhouders en andere stakeholders te informeren?
  • Borgen: duurzaamheid is een actueel thema en de technologische mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Daarom is een continue aandacht van de RvB noodzakelijk om te zorgen dat duurzaamheid tot het DNA van uw bedrijf gaat horen.

 

Duurzaamheid en governance tools

Is in uw bedrijf duurzaamheid een onderdeel van Modern Governance en wilt u dat ondersteunen met Modern Governance tools? Dan adviseren we u eens te kijken naar Governance Cloud van Diligent. Met Governance Cloud kunt u zelf de tools kiezen die u helpen uw organisatie duurzamer, veiliger en effectiever te besturen. Bovendien staat Diligent bekend om zijn uitgebreide introductieprogramma en goede klantenservice. Bekijk de mogelijkheden van onze software voor Modern Governance of vraag vrijblijvend een demo aan van Governance Cloud. We helpen u graag verder.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS