Commentaar en achtergrond

MVO en Governance

MVO is een onderwerp dat telt voor goed bestuur

Dit is artikel 2 in de reeks over het Forresterrapport over de digitale kloof in het bestuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk voor bedrijven en organisaties. Dit onderdeel van moderne governance heeft niet alleen een positieve invloed op de organisatie en haar medewerkers, maar helpt ook bij het aantrekken van nieuw talent en heeft een positieve invloed op de financiële resultaten op de lange termijn. Dat blijkt uit recent onderzoek van Forrester Research* onder 411 leden van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen wereldwijd. In Europa onderschrijft 82% van de geïnterviewden bovengenoemde stelling. Tegelijkertijd hebben de leden van de RvB en RvC behoefte aan technologische hulpmiddelen waarmee ze een beter inzicht krijgen in de actuele stand van zaken van hun MVO-activiteiten, zo staat in het rapport. Met die informatie zouden bedrijven en organisaties hun resultaten kunnen vergelijken met die van branchegenoten, en de communicatie over hun deze activiteiten kunnen versterken.

Wat is MVO nu precies?
Welke maatregelen vallen daaronder?
En hoe kunnen leden van de Raden van Bestuur en de Raden Commissarissen meer inzicht krijgen in deze activiteiten, en daarmee ook meer mogelijkheden tot sturing en publiciteit?

MVO of PPP

De tijden dat alleen de winstcijfers bepalend waren voor het succes van een bedrijf, liggen inmiddels ver achter ons. Al geruime tijd worden bedrijven en organisaties ook beoordeeld op hun maatschappelijke rol. Ze worden geacht zorgvuldig om te gaan met hun medewerkers en zo duurzaam mogelijk met de aarde. Deze werkwijze wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd. Ook de Engelse term People, Planet, Profit (PPP) wordt vaak gebruikt.

De activiteiten die bedrijven en organisaties ondernemen onder de vlag van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of PPP zijn heel divers. Ze worden onder andere bepaald door de ambities, de branche en de markt. Zo zal het ene bedrijf vooral focussen op een verlaging van het energieverbruik, terwijl een andere organisatie kiest voor diversiteit in het management als speerpunt. Onderaan dit blog vindt u een aantal suggesties en literatuurverwijzingen ter inspiratie.

Beter inzicht: meer sturing en meer publiciteit

De meeste bedrijven en organisaties omarmen de filosofie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze zijn initiatieven gestart die aansluiten bij hun ambities en passen binnen hun mogelijkheden. Daar plukken de organisaties zelf en hun medewerkers de vruchten van, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere energierekening of een betere besluitvorming door meer diversiteit aan de top. Er worden mooie resultaten bereikt, maar de interne en externe communicatie daarvan valt vaak te verbeteren. Het rapport van Forrester laat zien dat veel leden van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen een actueel inzicht in hun MVO-resultaten missen. Ze vinden ook dat de ze te weinig communiceren over wat ze bereiken op het gebied van People, Planet, Profit. Non-profit en overheidsorganisaties blijken op dit gebied minder tevreden dan private en publieke bedrijven.

Met een gebrekkige communicatie over duurzaamheidsonderwerpen laten bedrijven en organisaties kansen liggen, want steeds meer klanten en high potentials op de arbeidsmarkt zijn juist op zoek naar bedrijven die zich sociaal en duurzaam profileren.

Rapport Forrester Research
Het inzetten van technologie voor overzicht op governancekwesties, veilige communicatie en andere essentiële bestuurstaken wordt steeds belangrijker. Toch maken bestuursraden wereldwijd nog relatief weinig gebruikt van technologie om de voordelen hiervan echt te benutten. Lees het Forresteronderzoek over de digitale bestuurskloof.

Technologische oplossingen helpen

Hoe krijgen RvB’s en RvC’s meer inzicht in hun eigen MVO-projecten? Daarvoor zijn 2 dingen belangrijk: per project een verantwoordelijke medewerker en daarnaast een technologisch hulpmiddel dat het gemakkelijk maakt om de resultaten vast te leggen die voor het betreffende project relevant zijn. Met de ruwe resultaten kan vervolgens een scorecard of een andere grafische weergave worden gemaakt om de ontwikkelingen vast te leggen. Zo’n scorecard is geschikt voor de leden van de RvB en RvC en wellicht ook voor het prikbord in de kantine. Natuurlijk is positief nieuws over MVO ook geschikt voor externe publicatie, denk bijvoorbeeld aan de eigen website, een artikel in een vakblad of een bedrijfspresentatie op een beurs.

Toekomstscenario’s

Hoe gaat het verder met MVO? Anno 2018 zijn klimaatveranderingen duidelijk merkbaar en de roep om meer diversiteit in bedrijven wordt groter. Het besef dringt door dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen luxe is maar een noodzaak. Bedrijven en organisaties zullen steeds meer inzicht moeten geven in hun doelstellingen en de bereikte prestaties, omdat hun klanten, aandeelhouders en potentiële medewerkers daar grote waarde aan hechten. Ook overheden gaan steeds strengere eisen stellen.

Tegelijkertijd hebben de technologische ontwikkelingen ook invloed op de transparantie en communicatie van prestaties. Met big data wordt het mogelijk om deze prestaties op grote schaal te vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan een site of software met de prestaties van verschillende bedrijven in een branche, of een platform waarop de voorkeuren van verschillende stakeholders met die van het bedrijf of de organisatie zelf worden vergeleken.

Beide ontwikkelingen samen maken dat het bijhouden vandoelstellingen en -prestaties steeds belangrijker wordt voor alle organisaties, bedrijven en concerns.

Tot slot

Natuurlijk staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen regelmatig bij u op de bestuursagenda. Board management software kan u helpen inzicht te krijgen in uw activiteiten en deze bij te houden voor betere governance en nalevingsprestaties.

Lees het Forresterrapport over de implementatie van board management software en technologie in bestuursraden wereldwijd. Download het onderzoek naar de digitale kloof in de bestuurskamer hier.

Voorbeelden: Sociale aspecten
De sociale aspecten van Maatschappelijk Vernantwoord Ondernemen, ofwel de P van People, hebben te maken met onder andere veiligheid, gezondheid, welbevinden en ontwikkeling van medewerkers. Daaronder valt een heel scala aan aandachtspunten te bedenken die de (werk)situatie van medewerkers verbeteren. Ter inspiratie staan hier een aantal voorbeelden:

 • Verbeteren veiligheid op de werkvloer
 • Verbeteren doorgroeimogelijkheden voor vrouwen en andere minderheden
 • Regelmatig medewerkerstevredenheid meten
 • Gezonder aanbod in de kantine realiseren
 • Sportieve activiteiten stimuleren
 • Individueel scholingsbudget toekennen
 • Goede verzekeringen en pensioenregelingen aanbieden

Voorbeelden: Duurzame aspecten

De duurzame aspecten van MVO gaan over de P van Planet, over het omgaan met de aarde. Hieronder vallen onder andere grondstof- en energiegebruik, transport en afvalproductie. Er zijn tal van manieren te bedenken om de aarde minder te belasten. Een aantal mogelijke activiteiten zijn:

 • Reduceren stroomgebruik in de productie
 • Efficiënter maken transport
 • Verminderen watergebruik
 • Kiezen voor biologische grondstoffen
 • Verminderen hoeveelheid productieafval
 • Gebruikmaken van groene energie
 • Ontwikkelen recyclebaar verpakkingsmateriaal

Literatuur

 

 

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS