Corporate governance

Op weg naar een standaard voor ESG-rapportering?

Steeds meer stakeholders verwachten dat ondernemingen de principes van het duurzaam ondernemen consistent toepassen. De ondernemingen die dit ter harte nemen rapporteren regelmatig over hun de bedrijfsinspanningen rond milieu, maatschappij en bestuur.

 

Er is echter een probleem

Menig  bestuurder, directeur  of specialist  ondervindt wel eens enige weerstand tegen het gebruik van de ESG “Environmental, social and governance”-criteria in de rapportering. Want sommigen vinden die verslagen rond ESG, MVO of CSR niet meer dan een dikke “alfabetsoep” die overloopt van GRI en IR tot CDSB en SASB. De verwarring over de buzzwoorden en het onduidelijke jargon van de raamwerken en ratingbureaus blijft inderdaad  groot. We missen een algemeen aanvaard internationaal kader voor de rapportage.

 

WEF-initiatief

Om daaraan te verhelpen ondernam het World Economic Forum (WEF) in januari 2020 een initiatief. Doel? Een universele set voor ESG-normen en -informatie uitwerken. Ook KPMG, EY, PWC en Deloitte overlegden mee in de werkgroep van de International Business Council (IBC) van het WEF. Ze kregen zelfs medewerking van de grote ESG-standaardsetters, waaronder de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het Global Reporting Initiative (GRI), het Carbon Disclosure Project (CDP), de Climate Disclosure Standards Board (CDSB) en de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Maar deze IBC-inspanningen dienden niet om de sectorspecifieke ESG-metrieken te vervangen of te verdringen. Beleggers en fondsen hebben immers ook materiele en sectorspecifieke kencijfers nodig. Tegelijk pleiten dezen wel voor een consistente en globaal vergelijkbare ESG-rapportage in de jaarverslagen.

 

White paper

In september jl. brachten WEF en IBC tijdens de vierde ‘Sustainable Development Impact Summit’ een white paper uit. Dat “Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation beveelt een nieuwe set universele ESG-metrieken en -informatie aan. Wordt dit de stap naar meer convergentie en een ‘versmalling’ in het verslagleggingslandschap?

Het rapport nodigt alle IBC-leden tegelijk uit om te rapporteren met de aanbevolen metrieken en toelichtingen. Het wil de waarde van ESG duidelijk aantonen en zoveel mogelijk raden van bestuur aanmoedigen om deze meetinstrumenten te adopteren.

De white paper moedigt bedrijven aan om de financiële en niet-financiële impact van hun activiteiten in de hele waardeketen weer te geven op een meer tastbare, verfijnde manieren. Het stelt 21 cruciale meetpunten en 34 meer uitgebreide statistische toelichtingen vast. Ze komen ook overeen met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) van de VN.

 

4 pijlers

Het ESG-bedrijfsrapportagesysteem organiseert zijn meeteenheden onder deze vier pijlers:

1)        Beginselen van het bestuur: de inbedding van het doel van het bestuur; samenstelling van het bestuursorgaan; ethische en materiële kwesties voor belanghebbenden; anticorruptie; toezicht op risico’s en opportuniteiten, vooruitgang ten opzichte van strategische mijlpalen; beloning; afstemming van strategie en beleid op lobbyen; allocatie van kapitaal enz.

2)        Planeet:  Broeikasgasemissies; klimaatgerelateerde financiële informatieverstrekking; landgebruik en ecologische gevoeligheid; effect van waterverbruik; afstemming op het Klimaatakkoord van Parijs; circulair karakter van de hulpbronnen enz.

3)        Mensen: Diversiteit en inclusie; loongelijkheid; loonniveaus; gezondheid en welzijn van leveranciers en werknemers; discriminatie- en intimidatie-incidenten; mensenrechten; opleiding; monetaire gevolgen van werkgerelateerde incidenten enz.

4)        Welvaart: Werkgelegenheid; maatschappelijke welvaartcreatie; investeringen in innovatie; fiscale strategie, investeringen in infrastructuur en diensten; vitaliteitsindex; sociale investeringen enz.

 

Implementatie?

U hoeft dit niet alleen aan te pakken. De ESG-oplossing van Diligent helpt organisaties te voldoen aan deze nieuwe ESG-standaard door voor u de progressie te meten en te monitoren. Het alles-in-één platform biedt oplossingen voor interne audit, risicobeheer en verbeterplanning en laat u consistent  rapporteren. Via partner CGLytics hebt u toegang tot het grootste governance database ter wereld om gelijk welke inspanning te benchmarken. Daarnaast kan u de stakeholderbetrokkenheid monitoren door uw ESG-score te vergelijken met uw industrie.

 

De 3 top-argumenten voor een ESG-beleid

ESG-initiatieven leveren extra waarde en bijkomend organisatorisch succes op want:

  1. Bedrijven die ESG niet ernstig nemen verliezen aan aantrekkelijkheid voor het beleggerspubliek.
  2. Bedrijven met een sterkere ESG-betrokkenheid lopen minder risico en presteren financieel beter dan andere bedrijven die geen ESG-agenda hebben.
  3. Jonge medewerkers willen het liefst voor ESG-gerichte bedrijven werken en ze zetten zich daar ook harder voor in.

Board Portal Buyer’s Guide

With the right Board Portal software, a board can improve corporate governance and efficiency while collaborating in a secure environment. With lots of board portal vendors to choose from, the whitepaper contains the most important questions to ask during your search, divided into five essential categories.

AANBEVOLEN BLOGS