Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Diligent Corporation

Voor het laatst gewijzigd op: 3 juni 2015

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Diligent Corporation (‘Diligent,’ ‘wij,’ ‘ons’, ‘onze’). Door het gebruik van de website diligent.com of daaraan gelieerde websites (hierna: de ‘Website’) erkent u dat u de recentste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en verklaart u de hierin genoemde bepalingen na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet meer gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1. Toegang tot de Website

Beperkte licentie. Wij kennen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie toe, voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Website, maar niet voor het downloaden (afgezien van de tijdelijke opslag van een pagina) of wijzigen van de Website of een gedeelte ervan zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. U mag geen gebruik maken van een robot, spider of enig ander middel om de Website te monitoren, op welke wijze dan ook. Wij kunnen deze licentie te allen tijde beëindigen.

2. Beleid met betrekking tot het gebruik van de Website

Links naar de Website. Het linken naar of koppelen aan, of het anderszins gebruiken of weergeven van de Website of een gedeelte ervan zodat het lijkt alsof het een onderdeel is van uw eigen website of die van iemand anders, is uitdrukkelijk verboden.

Links naar andere websites. Op de Website kunnen wij links plaatsen naar andere websites op het internet die het eigendom zijn van derden of die door derden worden beheerd. Bedrijven uit onze branche waarmee wij banden hebben en liefdadigheidsinstellingen die op onze Website te vinden zijn, zijn onafhankelijk van Diligent en zijn derhalve in onafhankelijk eigendom en beheer. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het functioneren van of de inhoud op een dergelijke website en dat wij die niet noodzakelijkerwijs goedkeuren of ondersteunen. Wij kunnen niet instaan voor de nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid en/of onschadelijkheid van de inhoud van deze websites. Door deze websites van derden te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u als gevolg van het gebruik van een website en/of links van derden geen vergoeding van ons kunt eisen voor schade of verlies van welke aard dan ook.

3. Intellectueel eigendom

Handelsmerken. Diligent, Boardbooks, Diligent Boards, Diligent Teams, One-Click, het Diligent-logo, de grafische gebruikersinterface van Diligent Boardbooks en andere merken, logo’s, grafische elementen en de bedrijfsstijl die zijn gebruikt op de Website, zijn onze handelsmerken en vallen onder de auteursrechten van onze onderneming of zijn handelsmerken van onze dochterondernemingen en vallen onder de auteursrechten van onze dochterondernemingen. Deze elementen mogen op geen enkele manier worden gebruikt (ook niet in ‘metatags’ of ‘verborgen tekst’) zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Auteursrechten. De op de Website geplaatste materialen zijn auteursrechtelijk beschermde materialen van Diligent en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, gepubliceerd of anderszins worden overgedragen, commercieel worden geëxploiteerd, tot onderwerp worden gemaakt van afgeleid werk of openbaar worden weergegeven zonder toestemming van Diligent.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid, indirecte schade, beperkte aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. De Website wordt als dusdanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van eigendomsrecht of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of garanties van niet-inbreuk. Voor zover de wet dit toestaat, geven wij geen garanties en zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onderbrekingen of fouten in de diensten onder alle omstandigheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid van onze kant.

Beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor buitengewone schade of gevolgschade die in direct of indirect verband staat met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de Website, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van alle incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Daarom is het mogelijk dat bovenstaande beperkingen of uitsluitingen slechts in beperkte mate op u van toepassing zijn.

5. Overige

Verboden toepassingen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de Website niet op een manier zult gebruiken die wordt verboden door een wet of regelgeving of die het schenden van een wet of regelgeving mogelijk maakt. U erkent dat verboden gedragingen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, het gebruik van de Website om de privacy van derden te schenden, het schenden van intellectuele eigendomsrechten en het imiteren van ons personeel of andere partijen of entiteiten, terwijl u per e-mail of via uw persoonlijke webpagina(‘s) aanstootgevend, godslasterlijk, smadend, lasterlijk, bedreigend of anderszins kwetsend materiaal verstuurt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u de Website niet zult gebruiken om de beveiliging van de Website in gevaar te brengen en dat u niet zult proberen gebruik te maken van de accountnaam of het profiel van een andere gebruiker zonder toestemming van die gebruiker.

Rechtskeuze, jurisdictie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het materieel recht van de staat New York, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende wetgeving. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de staat New York, VS.

Scheidbaarheid. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en zal de rechtsgeldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

Voortbestaan. Alle onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden die op grond van hun formulering en aard ook na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden moeten blijven voortbestaan, zullen na de beëindiging blijven voortbestaan.

Gehele overeenkomst. Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten het geheel van alle afspraken en overeenkomsten tussen ons, wat betreft de inhoud hiervan.