Privacyverklaring

Privacybeleid van Diligent

 1. De persoonsgegevens die we gebruiken
  • Gegevens die we verzamelen
  • Speciale categorieën persoonsgegevens
 2. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en op basis waarvan we deze gebruiken
 3. De gegevens die we namens onze klanten verzamelen
 4. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 5. Gegevens delen
 6. Gegevensbeveiliging en -opslag
 7. Internationale gegevensoverdracht
 8. Privacy Shield EU-VS en Zwitserland-VS
 9. Koppelingen naar andere sites
 10. Contact opnemen
 11. Wijzigingen in het beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze websites en onze online services en productaanbiedingen voor bestuursmanagement en corporate governance (evenals andere interacties met betrekking tot het voorgaande, zoals webinars en evenementen die betrekking hebben op uw bedrijfsactiviteiten). Websites waarop dit Privacybeleid van toepassing is, zijn onder meer:

 In dit Privacybeleid worden (i) onze services en productaanbiedingen voor corporate governance de ‘services’ genoemd en worden (ii) onze websites de ‘websites’ genoemd.

De websites en services zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Diligent Corporation en zijn groepsmaatschappijen zoals hier wordt vermeld (gezamenlijk ‘Wij’, ‘We’, ‘Ons’ of ‘Onze’). In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we de persoonsgegevens die u via de websites of de services verstrekt, verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Ook worden uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonsgegevens beschreven. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van verschillende soorten gegevens waarmee u redelijkerwijs kunt worden geïdentificeerd. Voor alle duidelijkheid: dit Privacybeleid heeft geen prioriteit boven of vervangt geen aanvullende of bijkomende vereisten die mogelijk in onze klantcontracten aanwezig zijn.

 1. Persoonsgegevens die we gebruiken

Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder actief persoonsgegevens over uzelf in te voeren. Op bepaalde delen van deze site kunnen we u echter vragen om contact met ons op te nemen voor vragen of opmerkingen, of om meer informatie over onze services te vragen. In deze gevallen zullen we persoonsgegevens van u rechtstreeks verzamelen zoals hieronder beschreven.

We kunnen verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen, hetzij door de wet of als gevolg van een contractuele relatie die we met u hebben. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we deze verplichtingen mogelijk niet of vertraagd nakomen. Op het moment dat uw gegevens worden verzameld, informeren we u of bepaalde gegevens verplicht zijn en welke gevolgen het niet verstrekken van deze gegevens heeft.

1.1 Gegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende gegevenscategorieën:

 • Persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, titel, werkgever, organisatie of soortgelijke werkgerelateerde gegevens)
  • We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld van u of uw organisatie verzamelen om uw identiteit te verifiëren en met andere Diligent-groepsmaatschappijen te delen.
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of soortgelijke ID’s)
  • We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld van u of uw organisatie verzamelen om contact met u op te nemen over de door u gevraagde services en deze delen met onze leveranciers die onze bestanden beheren.
 • Aanvullende zakelijke informatie over uw organisatie (bijvoorbeeld jaarlijkse begroting, aantal bestuursleden, aantal commissieleden)
  • We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld van u of uw organisatie verzamelen om rapporten op te stellen (een van onze bedrijfsactiviteiten) en deze delen met ontvangers van onze services.
 • Demografische gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsstatus, geslacht, beschermde classificaties of diversiteitsstatus)
  • We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld van uw organisatie verzamelen als aanvulling op de gegevens die we van u verzamelen, en deze delen met ontvangers van onze services.
  • Voor onze Director Network-service hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u zich in raciaal opzicht als divers identificeert. Daarnaast kunt u ook uw genderidentiteit aangeven. Deze velden zijn optioneel en u kunt deze gegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens onderaan in dit Privacybeleid.
 • Gegevens die we automatisch van u verzamelen, waaronder internetgegevens of andere digitale netwerkactiviteitsgegevens die zijn verzameld met behulp van cookies en andere apparaatidentificatietechnologieën (‘Cookies en trackingtechnologieën’ – meer informatie over ons gebruik van Cookies en trackingtechnologieën is beschikbaar in ons Cookiebeleid)
  • We verzamelen deze gegevens bijvoorbeeld van u wanneer u onze site bezoekt, zodat we onze site kunnen verbeteren. We kunnen deze gegevens delen met onze leveranciers.
 • Accountgegevens (zoals gebruikers-ID, contactgegevens, antwoorden op beveiligingsvragen of vergelijkbare ID’s)
  • We verzamelen deze gegevens bijvoorbeeld van u wanneer u zich aanmeldt op onze site, zodat we u kunnen identificeren. We kunnen deze gegevens delen met onze leveranciers.
 • Zakelijke gegevens over uw gebruik van onze services of de websites (zoals supportverzoeken, opnamen van of gegevens uit telefoongesprekken met onze verkoop- of supportteams, of gegevens die aan ons zijn verstrekt om dergelijke supportverzoeken op te lossen)
  • We verzamelen deze gegevens bijvoorbeeld van u wanneer u serviceverzoeken indient of wanneer u contact opneemt met onze verkoop- of supportteams, zodat we u kunnen helpen met uw verzoeken. We kunnen deze gegevens delen met onze leveranciers.

Sommige van onze services (zoals onze CGLytics- en Diligent Director Network-services) bevatten persoonsgegevens die niet rechtstreeks van u zijn verzameld. Voor deze services verzamelen we gegevens van openbaar beschikbare websites en uit documenten (zoals openbaar beschikbare agenda’s van aandeelhoudersvergaderingen), onze zakenpartners (zoals verenigingen van bestuurders) en andere gebruikers van de services (zoals degenen die u willen uitnodigen om gebruik te maken van de services).

1.2 Speciale categorieën persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens uit gevoelige categorieën (in sommige wetten gevoelige persoonsgegevens of beschermde classificaties van gegevens genoemd) met uw toestemming wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt via onze services, zoals Diligent Director Network. Het kan dan gaan om gegevens die een raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen, of gegevens met betrekking tot gezondheid.

We verwerken dit soort gegevens ook uitsluitend namens onze klanten wanneer onze klanten deze gegevens uploaden naar onze services. We verwerken dergelijke gegevens uitsluitend als aanbieder van de services in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden voor de relevante services.

 1. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en op basis waarvan we deze gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • u te identificeren en verifiëren: we gebruiken uw identificatiegegevens om uw identiteit te verifiëren wanneer u onze services bezoekt en gebruikt, en om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We doen dit om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of uw organisatie;
 • u services te leveren: wij verwerken uw persoonsgegevens om de services te leveren die u of uw organisatie heeft aangevraagd. We doen dit om aan onze contractuele verplichtingen jegens u of uw organisatie te voldoen;
 • onze services te verbeteren: we analyseren gegevens over hoe u onze services gebruikt om onze klanten een betere ervaring te bieden met al onze services, waaronder producttests en site-analyses. Het is in ons gerechtvaardigde belang om de aan ons verstrekte gegevens voor dit doel te gebruiken, zodat we problemen met onze services kunnen begrijpen en verbeteren;
 • met u te communiceren: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer we met u communiceren, bijvoorbeeld als we gegevens verstrekken over wijzigingen in de algemene voorwaarden of als u contact met ons opneemt met vragen. Het is in ons gerechtvaardigde belang om u gepaste antwoorden te geven en u te informeren over onze services;
 • onze services onder de aandacht te brengen: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel over u op te bouwen en u in bepaalde marketingsegmenten te plaatsen om uw voorkeuren beter te begrijpen en om de marketingberichten die we u sturen, naar behoren te personaliseren. Het is in ons gerechtvaardigde belang om relevantere en interessantere reclameboodschappen te sturen. Waar nodig vragen we uw toestemming voordat we dergelijke marketingberichten verzenden;
 • onze rechten uit te oefenen: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke rechten uit te oefenen waar dit nodig is, bijvoorbeeld om fraudeclaims, claims van inbreuk op intellectueel eigendom of overtredingen van de wet of onze toepasselijke contractvoorwaarden op te sporen, te voorkomen en erop te reageren;
 • aan onze verplichtingen te voldoen: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld fraudepreventiecontroles uit te voeren of te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten, waar dit wettelijk verplicht is;
 • uw ervaring aan te passen: wanneer u de services gebruikt, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om uw ervaring met de services te verbeteren, bijvoorbeeld door interactieve of gepersonaliseerde elementen in de services te bieden en u inhoud te bieden op basis van uw interesses.

We vragen uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde soorten persoonsgegevens wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot onze direct-marketingactiviteiten, Cookies en trackingtechnologieën of wanneer we gevoelige persoonsgegevens verwerken). Als we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens onderaan in dit Privacybeleid.

Klantbeoordelingen

We kunnen klantbeoordelingen op onze websites plaatsen die persoonsgegevens kunnen bevatten. Voordat we de beoordeling plaatsen, vragen we klanten via e-mail om toestemming om hun naam, titel en organisatienaam bij de beoordeling te plaatsen. Als u uw beoordeling wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via marketing@diligent.com.

 1. De gegevens die we namens onze klanten verzamelen

Als een klant ons heeft ingehuurd om services te verlenen en persoonsgegevens aan ons verstrekt of ons vraagt om persoonsgegevens te verzamelen in verband met dergelijke services, mogen wij dergelijke persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om deze services te verlenen.

Onder de omstandigheden die in dit artikel worden beschreven, hebben we geen directe relatie met de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Als uw gegevens namens een van onze klanten worden verwerkt, dient u rechtstreeks contact op te nemen met die klant. We kunnen persoonsgegevens overdragen aan bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening. Overdrachten aan dergelijke externe partijen vallen onder de serviceovereenkomsten die we hebben met onze klanten.

Personen van wie de gegevens worden verwerkt onder de omstandigheden die in dit artikel worden vermeld, dienen eventuele vragen met betrekking tot de toegang tot of rectificatie, wijziging of verwijdering van onjuiste gegevens te richten aan onze klant (de verwerkingsverantwoordelijke). Als ons wordt gevraagd om gegevens te verwijderen, reageren we binnen een redelijke termijn.

Persoonsgegevens die in het kader van dit artikel worden verwerkt, worden bewaard zolang als dat nodig is voor de dienstverlening aan onze klant. We bewaren deze persoonsgegevens voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onderhevig aan de lokale wetgeving. Deze omvatten bijvoorbeeld het recht om:

 • toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen;
 • correctie aan te vragen van de gegevens die we van u hebben;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken, waaronder het beperken van openbaarmakingen die voor diepgaande analyses zijn gedaan;
 • bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens in een bruikbare digitale indeling te ontvangen en door te geven aan een derde partij (recht op gegevensportabiliteit);
 • een openbaarmaking te ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens hebben verzameld en gebruikt;
 • een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u deze rechten wilt bespreken of uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. We zullen u vragen informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken. Nadat we uw verzoek hebben geverifieerd, zullen we hieraan voldoen voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen verboden is om bepaalde informatie te delen, bijvoorbeeld burgerservicenummers, of dat we juist toestemming hebben om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld om een transactie te voltooien waarvoor gegevens zijn verstrekt.

We raden u aan contact met ons op te nemen om uw gegevens te laten bijwerken of corrigeren als deze veranderen of als de persoonsgegevens die we van u hebben, onjuist zijn.

We nemen contact met u op als we aanvullende gegevens van u nodig hebben om aan uw verzoeken te voldoen.

Als u een inwoner van Californië bent, zullen we u geen goederen of services weigeren, een andere prijs of een ander tarief in rekening brengen, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of services aanbieden vanwege uw beslissing om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen die op u van toepassing kunnen zijn.

 1. Gegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden delen met derden:

 • Leveranciers. We delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners die marketingservices en andere zakelijke activiteiten voor ons uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld andere bedrijven inschakelen om uw bestelling te verzenden of klantenservice te bieden. Deze bedrijven zijn geautoriseerd om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken als dit nodig is om deze services aan ons te leveren.
 • Zakelijke partners en klanten. Sommige van onze services omvatten het delen van persoonsgegevens met onze zakenpartners en klanten. Voor CGLytics en Director Network tonen we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan andere gebruikers van de service en delen we uw persoonsgegevens met partners die reclame maken voor vacatures op de services en elders (bijv. externe recruiters die u mogelijk kansen bieden via hun eigen platforms).
 • Diligent-groepsmaatschappijen. Diligent Corporation werkt nauw samen met andere bedrijven en bedrijven die binnen de Diligent-bedrijvengroep vallen. We kunnen bepaalde informatie over uw persoonsgegevens en contactgegevens, cookiegegevens, gegevens over het gebruik van de services of het gebruik van onze website delen met andere Diligent-groepsmaatschappijen voor het verlenen van klantenservice op basis van een contract, marketingdoeleinden, interne rapportage en klanteninzichten en serviceoptimalisatie. Een lijst met bedrijven binnen de Diligent-groep waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, vindt u hier.
 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regulatoren, overheidsinstanties of andere derden. We kunnen uw persoonsgegevens met deze partijen delen als we denken dat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of anderszins om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. Waar toegestaan door wet- of regelgeving en redelijkerwijs mogelijk proberen we u op de hoogte te stellen van dergelijke vereisten.
 • Het bedrijf dat of de organisatie die van u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt.
 • Kopers van activa. We kunnen uw persoonsgegevens delen met elke derde partij die al of nagenoeg al onze activa en activiteiten koopt of aan wie we deze overdragen. Als een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de entiteit waaraan we uw persoonsgegevens overdragen, deze gebruikt op een manier die consistent is met dit Privacybeleid. U wordt via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze websites op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonsgegevens.

Omdat we als onderdeel van een wereldwijd bedrijf actief zijn, kunnen de hierboven genoemde ontvangers zich buiten het rechtsgebied bevinden waar u zich bevindt (of waar we de services leveren). Zie het gedeelte ‘Internationale gegevensoverdracht’ hieronder voor meer informatie.

We hebben de volgende categorieën persoonsgegevens over consumenten voor zakelijke doeleinden bekendgemaakt in de 12 maanden voorafgaand aan het plaatsen van dit Privacybeleid:

 • ID’s aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Professionele of werkgerelateerde gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Contactgegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Demografische gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Opleidingsgegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Beschermde classificaties aan leveranciers, zakenpartners en klanten
 • Gevolgtrekkingen uit de hierboven vermelde gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten

We hebben geen kennis over het delen van de informatie van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) voor analysedoeleinden.

We hebben de volgende categorieën persoonsgegevens over consumenten voor zakelijke doeleinden bekendgemaakt in de 12 maanden voorafgaand aan het plaatsen van dit privacybeleid:

 • ID’s aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Professionele of werkgerelateerde gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Contactgegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Demografische gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Opleidingsgegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Beschermde classificaties aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Zakelijke gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Internetgegevens of gegevens over andere elektronische netwerkactiviteiten aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Geolocatiegegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten,bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten, bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 • Gevolgtrekkingen uit de hierboven vermelde gegevens aan leveranciers, zakenpartners en klanten,bedrijven uit de Diligent-groep en/of het bedrijf dat of de organisatie die u een geautoriseerde gebruiker van de services heeft gemaakt
 1. Gegevensbeveiliging en -opslag

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We evalueren deze maatregelen regelmatig om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Als we persoonsgegevens van u verzamelen, bewaren we deze zolang we een relatie met u hebben. Als we persoonsgegevens uit bronnen van derden verzamelen en geen relatie met u hebben, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode die in overeenstemming is met de reden waarvoor we deze gegevens hebben verzameld (zie het gedeelte Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en op basis waarvan we deze gebruiken hierboven). Bij deze bewaartermijn wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de relevante persoonsgegevens. Wanneer deze bewaartermijnen zijn verstreken, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt om:

 • bedrijfsadministraties bij te houden voor analyse- en/of auditdoeleinden;
 • te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • bestaande of potentiële juridische claims te verdedigen of in te stellen;
 • klachten over de services af te handelen;
 • onze commerciële overeenkomsten te handhaven.

We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze redenen. Als er gegevens zijn die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, nemen we passende maatregelen om verdere verwerking of verder gebruik van de gegevens te voorkomen.

 1. Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt in verschillende landen, waaronder landen met een beschermingsniveau voor persoonsgegevens dat volgens de Europese Unie of de Europese Commissie onvoldoende is. We hebben passende waarborgen (zoals contractuele verbintenissen) ingesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beschermd. Neem voor meer informatie over de betreffende beveiligingsmaatregelen contact met ons op via de onderstaande gegevens.

 1. Privacy Shield EU-VS en Zwitserland-VS

Diligent Corporation (‘Diligent’) neemt deel aan en heeft verklaard dat het voldoet aan het Privacy Shield Framework voor EU-VS en Zwitserland-VS. Diligent zet zich in om alle persoonsgegevens die het ontvangen van respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, afhankelijk van elk Privacy Shield-kader, te onderwerpen aan de toepasselijke principes van het kader. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield Framework en om onze certificering te bekijken naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse Department of Commerce: https://www.privacyshield.gov/list.

Diligent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt, onder elk Privacy Shield Framework, en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens het bedrijf optreedt als tussenpersoon. Diligent voldoet aan de Privacy Shield-principes voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland, waaronder de bepalingen voor verdere overdracht van aansprakelijkheid.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen onder de Privacy Shield Frameworks, is Diligent onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Diligent worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder andere om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Diligent verplicht zich ertoe om samen te werken met de commissie die is ingesteld door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten en/of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie en te voldoen aan het advies van de commissie en/of de commissaris met betrekking tot gegevens die worden overgedragen vanuit de EU en/of Zwitserland.

Onder bepaalde voorwaarden, die gedetailleerder worden beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, hebt u mogelijk het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

 1. Koppelingen naar andere sites

Onze site bevat koppelingen naar andere websites waarvan het privacybeleid kan verschillen van ons beleid. Als u uw naar de persoon te herleiden gegevens op een van die sites indient, vallen uw gegevens onder hun privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van sites waarnaar koppelingen op onze sites zijn vermeld. We raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt, zorgvuldig te lezen.

Widgets voor sociale media

Onze websites bevatten functies voor sociale media, zoals de vind-ik-leuk-knop van Facebook en Widgets, zoals de Delen-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze websites worden uitgevoerd (de ‘Functies’). Deze Functies kunnen uw IP-adres opslaan en informatie over welke pagina u op onze website bezoekt. Ook kunnen ze een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en Widgets voor sociale media worden gehost door derden of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze Functies zijn onderworpen aan de privacyverklaring van het bedrijf dat deze aanbiedt.

 1. Contact opnemen

Diligent Corporation en, met betrekking tot individuele servicespecifieke vragen of relaties, de relevante beschikbare groepsmaatschappijen die u hier vindt, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken.

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Diligent Governance Ireland Limited, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Diligent Boardbooks Limited, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1 Strand, Grand Buildings, First Floor, Londen, WC2N 5HR, Verenigd Koninkrijk.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@diligent.com.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn gebruikt, neemt u contact op via privacy@diligent.com. Neem contact op via subjectdatarequest@diligent.com als u vragen hebt over toegangsverzoeken van betrokkenen. Als u de voorkeur geeft aan een alternatief voor e-mail, kunt u contact opnemen via ons supporttelefoonnummer (1 866 262 7326 of anders vermeld hier op onze pagina). Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u zich wilt afmelden voor bepaalde typen gegevensdeling, klikt u hier: Verkoop mijn persoonsgegevens niet.

Als u een verzoek indient met betrekking tot uw persoonsgegevens, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoeken behandelen door de gegevens die u verstrekt, te vergelijken met datasets waarover we mogelijk beschikken. Mogelijk wordt u gevraagd om bepaalde datapunten te bevestigen of te bevestigen dat u het verzoek hebt ingediend via een account dat u bij ons of een derde partij hebt (zoals een e-mailadres of een ander adres voor een berichtensysteem).

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ook verzoeken om toegang tot gegevens indienen via een geautoriseerde tussenpersoon die is geregistreerd bij de California Secretary of State. Geautoriseerde tussenpersonen kunnen verzoeken indienen aan de hand van de hierboven genoemde methoden. Wanneer een verzoek wordt ingediend door een geautoriseerde tussenpersoon, kunnen we van de geautoriseerde tussenpersoon verlangen dat hij bewijs levert van zijn bevoegdheid om te handelen en dat hij zijn identiteit bevestigt. We kunnen ook contact opnemen met de consument om te verifiëren dat deze toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.

We vinden het belangrijk om samen met u een eerlijke oplossing te vinden voor elke klacht of elk probleem met betrekking tot privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Wijzigingen in het beleid

U kunt bij ons een kopie van dit Privacybeleid aanvragen via de hierboven vermelde contactgegevens. We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken.

Als we dit Privacybeleid wijzigen, stellen we u op de hoogte van de wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacybeleid een fundamentele impact hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële invloed op u hebben, stellen wij u van tevoren op de hoogte, zodat u de mogelijkheid hebt om uw rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld om bezwaar te maken tegen de verwerking).

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2021